Barrage Souterrain (Province de Guizhou, Chine)
Groundwater Dam (Guizhou Province, China)

Photo Michel BAKALOWICZ