TG 1358 Њифзи об


Тадбирњое, ки бо маќсади њадгузории истифодаи об барои маќсадњои гуногун ва бо маќсади њимояи он он олудашавї гузаронида мешавад