TG 1343 Њавзањои мушоњидавї


Силсилаи ќитъањои мушоњидавии на он ќадар калон (то 25 км2) барои тадќиќотњои дарозмуддати њидрологї, геоморфологї ва характеристикањои вобаста ба дахлдори онњо.