TG 1185 Манбаъ; чашма, сарчашма; сароѓоз


Љое, ки об бо роњи табиї аз љинси кўњї ё хок ба рўи замин ё объекти обии рўзаминї љорї мешавад.