TG 0696 Оби масомагї, оби аз ковокї љоришаванда


Обе, ки дар ковокињои љинсњои кўњї љойгир аст.