TG 0609 Њидрография


Илме, ки ба тавсиф ва ченкунии объектњои обии кушод, масалан, уќёнусњо, бањрњо, селњо, дарёњо, кўлњо, обанборњо ва ѓ., хусусан ба объектњои обии хариташуда бо маќсади киштиронї машѓул аст.