TG 0294 Њаљми мурда


Њаљми об дар обанбор, ки дар шароити муќаррарї сар дода намешавад.