TG 0112 Љараёни базисї (асосї, заминавї)


Он ќисмати љараён, ки ба маљрои дарё аз обњои зеризаминї, инчунин кўл ва пиряхњо дар давоми фосилањои даромуддати ваќт бе боришот ва барфобшавї ворид мешавад.