SL 0473 protipoplavna preventiva gl. tudi varstvo pred poplavami;


Celota ukrepov za preprečevanje poplavne škode na poplavno ogroženih območjih.